Druhá šanca pri ukladaní daňových pokút od 1.1.2024

 

Od 1. januára 2024 prichádza v oblasti správy daní významná zmena, ktorá môže mať pozitívny vplyv na daňovníkov porušujúcich určité povinnosti. Novela zákona o správe daní, známeho tiež ako daňový poriadok, prináša koncept tzv. druhej šance. Tento inštitút sa bude aplikovať na správne delikty, ktoré sa stanú po 31. decembri 2023, čo znamená, že sa týka deliktov v novom ročnom období a neskôr.

 

Podstata druhej šance spočíva v tom, že daňový alebo colný úrad, ktoré sú v súlade s § 4 ods. 1 daňového poriadku určené ako správcovia dane, pri prvom porušení povinnosti daňovníka neuložia pokutu. Namiesto toho daňovníka vyzvú k náprave bez sankcie. Toto opatrenie sa vzťahuje na konkrétne delikty uvedené v § 154 ods. 1 písm. a) až d) a j) daňového poriadku, ktoré sú špecifikované ako také, pri ktorých je možné pokutu určiť v rámci legislatívne stanoveného rozpätia.

 

Je dôležité poznamenať, že druhá šanca je univerzálny princíp, ktorý sa vzťahuje na všetkých daňovníkov bez rozdielu, či už ide o fyzické alebo právnické osoby. Tento prístup umožňuje daňovníkom, ktorí nevedomky alebo z neopatrnosti porušia určité povinnosti, vyhnúť sa sankcii a poskytuje im príležitosť svoje chyby napraviť.

 

Napriek tomu sú určité správne delikty, ktoré sú vylúčené z možnosti druhej šance. Medzi tieto výnimky patria prípady, keď daňovník uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní nesprávne údaje, čo vedie k nižšej dani alebo neoprávnene zníženému nadmernému odpočtu. Takéto delikty sú považované za vážnejšie a budú naďalej sankcionované podľa platných pravidiel.

 

Ďalším dôležitým aspektom správy daní sú úroky z omeškania, ktoré sa vyrubujú v prípade, že daňovník nezaplatí daňovú povinnosť v stanovenej lehote. Tieto úroky sú vypočítavané na základe štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, pričom ak táto hodnota nedosiahne 15 %, použije sa ročná úroková sadzba vo výške 15 %. Tento mechanizmus zabezpečuje, aby boli daňovníci motivovaní platiť svoje dane včas a aby štát dostal kompenzáciu za oneskorené platby.

 

Novela daňového poriadku taktiež stanovuje, že ak bol dlh uhradený do konca roka 2023, úroky z omeškania musia byť vyrubované najneskôr do konca roka 2024. Toto opatrenie dáva daňovníkom viac času na vyrovnanie svojich finančných záväzkov pred tým, ako sa stanú predmetom úrokov z omeškania.

 

Zavedenie inštitútu druhej šance a presnejšie definovanie pravidiel pre úroky z omeškania predstavujú dôležité kroky k transparentnejšiemu a spravodlivejšiemu daňovému systému, ktorý umožňuje daňovníkom lepšie porozumieť svojim povinnostiam a potenciálnym sankciám za ich porušenie.