Odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj II.

Predchádzajúci článok objasnil problematiku odpočtu nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj, zadefinoval pojmy výskum a vývoj, vymedzil daňovníkov, ktorí si môžu uplatniť odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj, a poukázal na povinnosť oddeľovať náklady (výdavky) vynaložené na výskum a vývoj od bežných nákladov daňovníka. 

Projektom výskumu a vývoja, pri ktorého realizácií možno uplatniť odpočet nákladov (výdavkov), sa rozumie písomný dokument v ktorom daňovník vymedzí predmet výskumu a vývoja.

Projekt výskumu a vývoja musí obsahovať najmä:

 • základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania,
 • dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu výskumu a vývoja,
 • ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení,
 • celkové predpokladané náklady (výdavky) na realizáciu projektu a predpokladané náklady (výdavky) v jednotlivých rokoch realizácie projektu,
 • podpis osoby oprávnenej konať za daňovníka podľa § 13 Obchodného zákonníka najneskôr však do lehoty na podanie daňového priznania.

Z dôvodu zabezpečenia lepšej informovanosti verejnosti, ktorá prispeje k väčšej daňovej transparentnosti podnikateľského prostredia, každoročne zverejní FR SR na svojom webovom sídle zoznam daňových subjektov, ktoré si pri realizácií projektu výskumu a vývoja uplatnili odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj, a to do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

V zozname sa zverejnia tieto údaje:

 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, daňové identifikačné číslo daňovníka,
 • výška uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,
 • dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja,
 • ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení (stručné zhrnutie cieľov projektu výskumu a vývoja).

V prípade, že odpočet nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo základ dane po znížení o odpočet daňovej straty je nižší ako nárok na odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj je možné odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj alebo jeho zostávajúcu časť uplatniť v najbližšom nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom daňovník vykáže základ dane, najviac však v piatich zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet vznikol. Predĺženie obdobia zo štyroch na päť zdaňovacích období, počas ktorého môže daňovník uplatniť odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj sa prvýkrát použije na projekt výskumu a vývoja, ktorý sa začal realizovať najskôr 1.1.2020.

Ak daňovník, ktorý je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (§ 26a zákona č. 172/2005 Z. z.) predá nehmotné výsledky výskumu a vývoja, pričom pri realizácii projektu výskumu a vývoja, ktorého sú výsledkom, si uplatňoval odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj:

 • stráca nárok na odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj v príslušnom zdaňovacom období,
 • je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj,
 • dodatočné daňové priznanie je povinný podať v lehote určenej v daňovom poriadku, t. j. do konca mesiaca nasledujúceho po predaji nehmotných výsledkov výskumu a vývoja,
 • dodatočne priznanú daň je povinný zaplatiť v lehote na podanie dodatočného daňového priznania.

Odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj je formou motivácie poskytnutou vládou. Podmienky k uplatneniu si odpočtu nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj sa zdajú náročné. Z toho dôvodu sú viaceré právnické osoby (spoločnosti) a fyzické osoby presvedčené, že nárok na odpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj nemajú, avšak tento nástroj je vhodný pre všetky subjekty, ktoré si chcú vyvinúť vlastný produkt a sami si výskum realizujú.

Anna Václavová