Výdavky, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení

 

Každý rok máte v daňovom priznaní obsiahnuté položky, ktoré zvyšujú Váš základ dane a neviete odkiaľ sa zobrali?

Daňová povinnosť z príjmov právnických osôb nie je tvorená len z rozdielu výnosov a nákladov za účtovné obdobie. Výsledok daňovej povinnosti je ovplyvnený aj pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami. Jednou z pripočítateľných položiek sú aj výdavky, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení.

Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

Pri vybraných výdavkoch sa však nemôžeme spoliehať len na ich všeobecnú definíciu. Musíme skúmať aj podmienku ich zaplatenia do konca zdaňovacieho obdobia. Úprava základu dane o nezaplatené výdavky sa vykoná mimo účtovníctva pri zostavení daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Na uvedenú problematiku sa vzťahuje §17 ods. 19 zákona o dani z príjmov.

Medzi takéto výdavky patria napríklad:

  • Výdavky na nájomné
  • výdavky (náklady) na marketingové štúdie, iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka
  • výdavky na zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka
  • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby
  • výdavky (náklady) na poradenské služby a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1, 69.2, 70.1 a 70.22
  • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • výdavky na sponzorské u sponzora

Vašou pripočítateľnou položkou preto môže byť napríklad náklad na účtovné služby poskytnuté v decembri, ktoré ste zaplatili v januári, teda v novom účtovnom období. Nemusíte sa však báť, faktom je, že ak je pre Vás takýto náklad v tomto daňovom priznaní pripočítateľná položka, v budúcom účtovnom období bude v podobe odpočítateľnej položky.