Živnostníci a ich povinnosti v oblasti účtovníctva a daní

 

Živnostníkov môžeme označiť aj ako fyzické osoby – podnikateľov. V porovnaní s právnickými subjektmi, ako sú napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným, majú menšie množstvo povinností a sprievodnej byrokracie.

Pri práci ako živnostník alebo SZČO je vaším hlavným zdrojom príjmu poskytovanie služieb alebo predávanie výrobkov klientom. (doklad – faktúra/pokladničný doklad)

Každý príjem, ktorý živnostník dostane na účet, bez ohľadu na to, či ide o predanú službu alebo produkt, musí byť zdokumentovaný dokladom. Toto je dôležité nielen z hľadiska účtovníctva a prehľadov, ale aj kvôli legislatíve.

Podnikateľ si môže evidovať svoje príjmy a výdavky v excelovskej tabuľke. Základ dane z príjmov ovplyvňujú len zdaniteľné príjmy, zvyčajne z predaja služieb a produktov. Čo sa týka výdavkov, zaznamenávajú sa iba tie, ktoré sú daňovo uznateľné.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmu, je povinný udržiavať záznamy len o svojich príjmoch v časovom poradí, ktoré umožní výpočet základu dane (čiastkového základu dane). Tieto záznamy musia obsahovať príslušné doklady, ktoré spĺňajú požiadavky účtovných dokladov, a taktiež evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

Možnosťou živnostníka je aj vedenie účtovníctva, najčastejšie jednoduchého účtovníctva. Tento proces je však o niečo zložitejší ako daňová evidencia.

Okrem vykonávania svojej podnikateľskej činnosti musí živnostník dodržiavať aj svoje povinnosti voči daňovému a odvodovému systému. Dôležité je si uvedomiť, že nikto vám nepripomenie, že nastal termín na zaplatenie dane. Je na vás, aby ste sledovali termíny, pretože úrady vám nezavolajú, kým vám nepríde informácia o sankciách za meškanie alebo nesplnenie povinností.

Prvou záležitosťou, ktorá sa týka každého živnostníka a SZČO sú odvody:

  • Sociálne poistenie – SZČO neplatí prvý rok po založení živnosti. Keď mu táto povinnosť vznikne, Sociálna poisťovňa mu pošle výmer. (2024 – minimálna výška 216,13 EUR).
  • Zdravotné poistenie – každý SZČO je povinný platiť ich už od založenia živnosti. (2024 – minimálna výška 97,80 EUR).

V závislosti od niekoľkých faktorov môže mať živnostník aj iné daňové povinnosti napr. ak používa motorové vozidlo na svoju podnikateľskú činnosť, musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.