Znovuzavedenie minimálnej dane právnickej osoby (daňovej licencie)

 

Od začiatku tohto roku je zavedená minimálna daň právnickej osoby, čo je v podstate pre podnikateľov známy niekdajší inštitút tzv. „daňových licencií“, ktoré boli na Slovensku platné v rokoch 2014 až 2017.

Inštitút minimálnej dane sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2024. Z uvedeného vyplýva, že pri daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2023, ktoré bude podané v roku 2024, sa minimálna daň ešte platiť nebude. Prvýkrát budú právnické osoby platiť minimálnu daň za zdaňovacie obdobie roku 2024 pri podaní daňového priznania v roku 2025.

Minimálna daň sa týka len právnických osôb. Nová minimálna daň sa nevzťahuje na fyzické osoby (zamestnancov, živnostníkov a iné SZČO). Minimálna daň pre právnické osoby predstavuje daň z príjmov (po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí), ktorú musí daňovník uhradiť za každé zdaňovacie obdobie, v prípade, že jeho vypočítaná daňová povinnosť v daňovom priznaní je nižšia než stanovená minimálna daň pre dané obdobie alebo ak vykázal daňovú stratu.

Výška minimálnej dane pre právnické osoby je viazaná na výšku zdaniteľných príjmov (výnosov) daného daňovníka.

 

Zdaniteľný príjem (výnosy)

Minimálna daň

do 50 000 €

340 €

od 50 000 do 250 000 €

960 €

od 250 000 do 500 000 €

1 920 €

nad 500 000 €

3 840 €

 

Právnická osoba, ktorá z celkového počtu zamestnancov zamestnáva aspoň 20 % zamestnancov so zdravotným postihnutím, je oprávnená na polovičnú sumu minimálnej dane.

 

Minimálna daň pre právnické osoby sa nevzťahuje na:

  • právnické osoby v ich prvom roku od založenia,
  • právnické osoby, ktoré nie sú určené na obchodnú činnosť,
  • právnické osoby v procese likvidácie alebo v konkurze,
  • právnické osoby prevádzkujúce chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
  • verejné obchodné spoločnosti,
  • pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy z činností podľa osobitného predpisu nepresahujú sumu 10 000 eur.

Ak je daňovým obdobím daného daňovníka kalendárny rok, tak minimálna daň bude prvýkrát splatná do 31. marca 2025 za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.