Kúpa nového dopravného prostriedku dovezeného zo zahraničia fyzickou osobou 

 

Ak si obyvateľ Slovenska, ako fyzická osoba, zakúpi a dovezie nové vozidlo (či už ide o osobné alebo nákladné auto, motocykel, štvorkolku, lietadlo, loď a i.) z inej krajiny v rámci EÚ, musí v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o DPH odviesť 20% DPH slovenskému daňovému úradu, ktorý spadá pod jeho adresu trvalého bydliska. Tento postup je stanovený v § 11 odst. 3 a § 69 odst. 6 zákona o dani z pridanej hodnoty. 

Pod pojmom „nový dopravný prostriedok“ v rámci zákona o dani z pridanej hodnoty sa rozumie pozemné motorové vozidlo, ktorého objem presahuje 48 cm³ alebo má výkon vyšší ako 7,2 kW, určené na prepravu ľudí alebo nákladov. Toto vozidlo sa považuje za nové, ak do dátumu jeho zakúpenia neprešlo viac ako šesť mesiacov od prvého uvedenia do prevádzky alebo ak má najazdených menej ako 6 000 km. Novým dopravným prostriedkom nie je ojazdený dopravný prostriedok, t. j. dopravný prostriedok, ktorý v zmysle zákona o DPH nespĺňa kritériá nového dopravného prostriedku. 

Aké povinnosti Vám ako fyzickej osobe vzniknú ak kúpite nové vozidlo zo zahraničia? 

Osoba, ktorá si zakúpi nový dopravný prostriedok, je povinná do 7 dní od jeho nadobudnutia podať na daňovom úrade, kde má trvalé bydlisko, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. Nie je potrebná registrácia za platiteľa DPH, stačí ak podá daňové priznanie. Súčasne musí k priznaniu priložiť úradne overenú kópiu dokladu o kúpe tohto vozidla. 

Daň z pridanej hodnoty je potrebné uhradiť do termínu podania daňového priznania prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet príslušného daňového subjektu vedeného v Štátnej pokladnici, pričom je potrebné použiť bankový kód 8180. Daňový úrad pridelí subjektu účet vrátane špecifického predčísla pre DPH (500240-) a variabilného symbolu, ktorý slúži na identifikáciu platby a skladá sa z kombinácie 1100, číselného označenia mesiaca a roku vzniku daňovej povinnosti.  

Posledný úkon, ktorý je potrebný spraviť predstavuje podanie žiadosti o potvrdení dane. Táto žiadosť je spojená so správnym poplatkom vo výške 2€ alebo 1€, v závislosti od toho, či je žiadosť podaná osobne alebo elektronicky.