Navýšená pomoc pre podnikateľov


Prvá pomoc++ má pomôcť udržať pracovné miesta a aj podnikanie pri poklese tržieb. Pomoc je určená pre všetkých podnikateľov, zamestnávateľov a SZČO.

Zásadnou zmenou je predĺženie termínu čerpania pomoci a to do 30.06.2021. Taktiež sa mení dátum na prijatie zamestnancov, na ktorých si zamestnávatelia môžu požiadať o príspevok na mzdy. O dotácie môžu požiadať na zamestnancov prijatých do 01.02.2021

Opatrenia č.1 – č. 3A a č.3B

Ak zamestnávatelia udržia pracovné miesta počas vyhlásenia mimoriadnej situácie a to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, môžu požiadať o preplatenia  mzdových nákladov na zamestnanca. Doteraz bolo preplácaných 80% z celkovej ceny práce, po novom sa prepláca 100% v rámci opatrení. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca je 1 100,-€.  Žiadať o príspevky je možné od februára.

 

Opatrenia č.2 a č. 3B

Zamestnávatelia a SZČO môžu požiadať o príspevok na úhradu časti mzdových nákladov podľa poklesu tržieb. V súčasných podmienkach je 7 kategórií s výškou príspevku.

Od 20,00 – 29,99%      330,-€

Od 30,00 – 39,99%      420,-€

Od 40,00 – 49,99%      510,-€

Od 50,00 – 59,99%      600,-€

Od 60,00 – 69,99%      690,-€

Od 70,00 – 79,99%      780,-€

Od 80,00 a viac %        870,-€

 

Opatrenia č. 4A a 4B

SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania, prerušili alebo obmedzili vykonávanie svojej činnosti  a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá   “odvodové prázdniny“ je vyplácaný paušálny príspevok vyšší o 45,-€, čo je po novom 360,-€. Ak sa SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistí do 15. februára 2021 a požiada o príspevok v rámci opatrenia 2, tým získa vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €.


Dotácie na nájomné

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava

z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Žiadosť o dotáciu môže podať nájomca, ak je predmetom nájmu: miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely, ako je bývanie. Nájomca  v týchto priestoroch predáva, uskladňuje tovar, prípadne poskytuje služby. Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa. Príspevok je vyplácaní na účet prenajímateľa.

 

 

 


Žiadosti sa  vo väčšine prípadov podávajú elektronickou formou. Treba k nim priložiť výkazy, žiadosti prípadne ešte ďalšie prílohy podľa typu opatrenia.

 

Dominika Letková ©Corlonez a.s.