Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

Zdedili ste nehnuteľnosť, ktorú chcete predať ale neviete aké daňové povinnosti Vám z toho plynú?

V prvom rade je potrebné vedieť rozlíšiť, či ste nehnuteľnosť zdedili v priamom rade alebo dedením v nepriamom rade.

dedení v priamom rade môžeme hovoriť vtedy, ak je poručiteľom priamy predok alebo potomok, napríklad manžel/manželka, rodičia, deti, starí rodičia či vnuci. V takomto prípade je dedičstvo oslobodené od dane z príjmov, ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov). V opačnom prípade by predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením podliehal dani z príjmov.

dedení v nepriamom rade môžeme hovoriť vtedy, ak dedíme napríklad po sestre, bratovi alebo ujovi. V takomto prípade je príjem z predaja oslobodený len vtedy, ak uplynulo 5 rokov odo dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič. Podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti. V opačnom prípade by predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením podliehal dani z príjmov.

Zásadný rozdiel je teda v uplynutí 5 ročnej lehoty. V priamom rade sa 5 ročná lehota počíta od nadobudnutia nehnuteľnosti poručiteľa, kdežto v nepriamom rade sa 5 ročná lehota počíta do nadobudnutia nehnuteľnosti dediča.

Čo si môžete zahrnúť do daňový výdavkov ak Vám vznikla daňová povinnosť z titulu predaja takéhoto majetku?

  • všeobecnú cenu nehnuteľnosti určenú v dedičskom konaní uvedenú v uznesení o dedičstve
  • výdavky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu predanej nehnuteľnosti
  • výdavky preukázateľne vynaložené v súvislosti s predajom nehnuteľnosti, napríklad poplatok realitnej kancelárii, poplatok za vypracovanie kúpnej zmluvy, správne poplatky a i.

Paulína Starečková