Príjmy fyzickej osoby z predaja akcií 

 

Investovali ste v minulosti do akcií na regulovanom trhu a chceli by ste ich predať? Posvieťme si na to aké povinnosti Vám plynú z takýchto príjmov a kedy sú tieto príjmy oslobodené od dane. 

Ak ste fyzická osoba nepodnikateľ, teda nemáte akcie zahrnuté v obchodnom majetku a pri predaji akcií nejde o príjmy zo závislej činnosti ani o príjmy z kapitálového majetku, považujeme takéto príjmy za ostatné príjmy podľa §8 ods. 1 písm. e.  

Pri predaji akcií musíme zohľadňovať časový test, ktorý spočíva v posúdení či v čase predaja akcií: 

  • sú akcie aspoň jeden rok obchodované na regulovanom trhu  
  • vlastním akcie aspoň jeden rok 

Ak je časový predpoklad splnení v oboch bodoch, teda akcie sú obchodované na regulovanom trhu dlhšie ako jeden rok a ste vlastníkom akcií aspoň jeden rok, príjem z ich predaja je plne oslobodený. Takéto príjmy sa do priznania neuvádzajú. 

Ak nie sú dodržané časové podmienky, tak príjmy z predaja takýchto cenných papierov podliehajú zdaneniu. Základ dane bude predstavovať súčet všetkých príjmov z predaja cenných papierov, ponížený preukázateľné výdavky vynaložené na jeho dosiahnutie. 

Výdavky, ktoré je možné odpočítať od zdaniteľných príjmov získaných predajom cenných papierov, zahŕňajú: 

– Sumu, ktorú daňovník skutočne vynaložil na nákup cenného papiera, v prípade, že ho získal kúpou. 

– Hodnotu cenného papiera určenú v okamihu, keď ho daňovník získal neplateným spôsobom, napríklad darovaním alebo dedičstvom. 

– Výdavky spojené s nadobudnutím a predajom cenného papiera, vrátane hodnoty nepeňažných príjmov, ktoré boli zdanené u zamestnanca pri predaji zamestnaneckých akcií. 

V prípade, že výdavky na predaj cenných papierov prevýšia príjmy, tento rozdiel sa do daňového základu nezapočítava a nemožno ho prezentovať ako stratu. 

Ak celkový príjem z predaja cenných papierov, po odpočítaní súvisiacich výdavkov, neprekročí v danom daňovom období sumu 500€ (alebo 925,95 € v prípade cenných papierov získaných medzi 1.1.2004 a 31.12.2010), považuje sa tento príjem za oslobodený od dane. V prípade, že príjem po odpočítaní výdavkov presiahne uvedené sumy, do daňového základu sa zahrnie len prekročená čiastka. 

Ak rozdiel predajnej ceny a nákupnej ceny bude menší ako 500€ daňové priznanie nie je potrebné podávať z titulu predaja cenných papierov- 

Je možná daňová optimalizácia v prípade príjmov z predaja cenných papierov? Áno je!  

Ak predáte akcie so ziskom 700€ a zároveň predáte akcie so stratou, ponížite si základ dane. Možnosť takejto daňovej optimalizácie nastáva len v prípade kúpy a predaja cenných papierov, ktoré nie sú oslobodené od dane z príjmov.