Príspevok na rekreáciu zamestnancov 

Od roku 2019 platí na Slovenku novelizovaný zákon o podpore cestovného ruchu formou rekreačných poukazov. Príspevok slúži zamestnancom na posilnenie a odpočinok od práce a zároveň na podporu cestovného ruchu na Slovensku.

Podľa §152a Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu, ak ich pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Zamestnanec môže žiadať o preplatenie 55% oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 EUR za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytovať aj zamestnávateľ, ktorý nespĺňa podmienku počtu zamestnancov. Zamestnávatelia si náklady na rekreačné poukazy uplatňujú v daňových výdavkoch. 

Oprávnené výdavky na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  1. služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

 

  1. pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

 

  1. ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

 

  1. organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

 

Tieto vyššie uvedené oprávnené výdavky sa vzťahujú aj na manžela/manželku, vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu dvoma spôsobmi:

  • na základe účtovných dokladov (oprávnených výdavkov) predložených zamestnancom  zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca,   

 

  • rekreačným poukazom podľa osobitného predpisu, pričom povinnosťou zamestnávateľa je evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné použitie (čerpanie) poukazu zamestnancom pre účely  zahrnutia týchto výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov.  

Zaujímavosťou je úhrada nákladov na tzv. Silvestrovské pobyty, t. j. pobyty, ktoré začnú v jednom, ale pokračujú nepretržite v ďalšom kalendárnom roku. Takýto pobyt sa na účely príspevku na rekreáciu považuje za pobyt v tom roku, v ktorom rekreácia začala.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že príspevok na rekreáciu je možné si v kalendárnom roku žiadať len u jedného zamestnávateľa, ktorý Vám preplatí 55% oprávnených výdavkov.

 

©Corlonez.

Dominika Letková