Príspevok na stravovanie zamestnancov

 

Najnovšie zvýšenie súm stravného bolo realizované s účinnosťou od 1. októbra 2023, a to na základe údajov získaných za jún 2023. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2024 zatiaľ platia rovnaké ceny stravného, aké boli stanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. októbra 2023.

Povinnosti zamestnávateľa, ktoré mu vznikajú v súvislosti so stravovaním zamestnancov, upravuje Zákonník práce.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie svojim zamestnancom (pod ktorým rozumieme najmä poskytnutie jedného teplého hlavného jedla spolu s vhodným nápojom) a to niekoľkými možnými spôsobmi:

· vo vlastnom stravovacom zariadení,

· v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,

· alebo prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na sprostredkovanie stravovacích služieb (gastrolístky, resp. stravovacia karta), pričom alternatívne plnenie je poskytnutie finančného príspevku na stravovanie.

Podľa zákona je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie:

· vo výške najmenej 55 % z ceny jedla,

· najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného, poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. v roku 2024 najviac do sumy 4,29€.

Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Hodnota stravovacej poukážky alebo príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov:

· Minimálna hodnota stravovacej poukážky v roku 20224 je 5,85€ (75% zo sumy 7,80).

· Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca – ak poskytuje zamestnancovi gastrolístok alebo finančný príspevok na stravovanie v roku 2024 je 3,22€ (55% zo sumy 5,85 eur)

· Maximálna výška príspevku zamestnávateľa je 4,29€ (55% zo sumy 7,80 eur).

Gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie by mali byť zamestnancovi poskytnuté predom, aby ich mohol využívať od prvého dňa práce. Ak by zamestnávateľ poskytoval stravné s oneskorením, napríklad nahrávaním kreditu na stravovaciu kartu alebo vyplácaním finančného príspevku na účet či v hotovosti až po odpracovaných dňoch, musel by podľa usmernení finančnej správy z takto poskytnutých prostriedkov odvádzať dane, sociálne a zdravotné odvody, pretože tieto prostriedky by sa nepoužívali na priamy nákup stravy a neboli by využité včas.