Daň z motorových vozidiel za rok 2023

 

Daň z motorových vozidiel budú musieť podať do konca januára 2024 všetky právnické aj fyzické osoby, ktoré počas roka 2023 využívali motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikateľské účely. A to dokonca aj keby ste motorové vozidlo používali na podnikateľské účely čo len jeden deň v roku. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t. j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

Čo sa na účely zákona rozumie pod pojmom „používanie vozidla na podnikanie“? Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Používaním vozidla na podnikanie sa rozumie:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, o vozidle,
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii v zmysle § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z.,
 • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
 • používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

Výsledná daň z motorových vozidiel, ktorú budete musieť za rok 2023 zaplatiť, sa vypočíta zo základu dane, uplatnením príslušnej sadzby dane pre jednotlivé motorové vozidlá.

Základ dane z motorových vozidiel závisí od kategórie vozidla, od pohonu, ktorý toto vozidlo využíva ale aj od veku vozidla.

 

Sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2023

Základné členenie je:

 • Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily) je priradená nulová sadzba dane
 • Pre osobné automobily, motocykle, trojkolky a štvorkolky sa posudzuje sadzba dane podľa zdvihového objemu valcov motora v cm³
 • Pre autobusy, nákladné vozidlá, prípojné vozidlá, ťahače a návesy sa posudzuje sadzba dane podľa hmotnosti vozidla v tonách a počtu náprav

Údaje o zdvihovom objeme valcov motora v cm³ či o hmotnosti vozidla v tonách a počet náprav sa uvádzajú v osvedčení o evidencii vozidla.

Stručný prehľad sadzieb dane z motorových vozidiel:

Druh vozidla

Kde sadzbu dane nájdem?

Výška sadzby dane v roku 2023

Osobné automobily, motocykle, trojkolky a štvorkolky

Príloha č. 1

50-218€

Autobusy, nákladné vozidlá, prípojné vozidlá

Príloha č. 1

74-2 375€

Ťahače a návesy

Príloha č. 1a

312-2 172€

 

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane (§ 7)

To znamená, že zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) nasledovne:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 25 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 20 % a
 • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 15 %.
 • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3×36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
 • po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
 • po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zvýši o 20 %.

 

50% zníženie sadzby dane

50% zníženie sadzby dane motorového vozidla je v prípade:

 • hybridného motorového vozidla,
 • motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a
 • motorového vozidla na vodíkový pohon